REGULAMIN PŁATNOŚCI CYKLICZNYCH W SAUNOWYM STAWIE

§ 1.DEFINICJE

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 1. Karta płatnicza – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.) umożliwiająca dokonywanie płatności internetowych procesowanych przez Operatorów Płatności.
 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Konto – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Okres Rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako 30 kolejnych dni, za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług powtarzalnych.
 5. Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych:
 6. Płatność Cykliczna – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługi, polegający na automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z Karty płatniczej Klienta kwoty należności Sprzedawcy za Usługę.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.
 8. Regulamin Sklepu Internetowego – dokument określający zasady nabywania Usług w Sklepie Internetowym oraz warunki Umowy, dostępny w Sklepie Internetowym.
 9. Sklep Internetowy – prowadzona przez Sprzedawcę, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, platforma on-line, na której Sprzedawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o charakterze otwartym, dostępna w domenie www.saunowystaw.pl/sklep.
 10. Sprzedawca – Saunowy Staw Sp. z o.o., adres rejestrowy: ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, NIP: 5842811339, REGON: 520641570, KRS: 0000937742, tel. +48 604 553 223.
 11. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 12. Usługi – usługi znajdująca się w ofercie Sprzedawcy w Sklepie Internetowym

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania płatności w formie automatycznego pobrania należności z rachunku Klienta, za Usługi powtarzalne nabyte w Sklepie Internetowym.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Klienta następuje w trakcie procedury nabywania Usług powtarzalnych.
 3. Dokonując zakupu Usług powtarzalnych i akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznych.
 4. Abonament dotyczy wyłącznie osoby wskazanej w pierwotnym zamówieniu (domyślnie jest to Kupujący). Nie ma możliwości przepisania abonamentu na inną osobę. 

§ 3. REJESTRACJA KARTY PŁATNICZEJ

 1. Dla skorzystania przez Klienta z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Klienta Karty płatniczej i konta bankowego lub innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).
 2. Po wyborze metody płatności Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej oraz kod CVV/CVC.
 3. Klient dokonując akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu płatności, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Transakcje płatnicze dokonywane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem zarejestrowanej metody płatności obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach działania Sklepu Internetowego.
 5. Prawidłowa rejestracja metody płatności skutkuje zapisaniem podanych danych przez Operatora Płatności i umożliwia Operatorowi Płatności cykliczne obciążanie rachunku Klienta.
 6. Klient ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z Usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 7. Klient ma możliwość samodzielnego zarządzania zarejestrowanymi metodami płatności, tzn. może rejestrować nowe oraz usuwać już dodane.
 8. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych, Klient wprowadza odpowiednią zmianę na swoim Koncie w Sklepie Internetowym. Rezygnacja wywołuje skutek na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że pomimo rezygnacji z usługi, Klient może korzystać z usługi do ostatniego dnia bieżącego okresu rozliczeniowego.
 9. Niezwłocznie po pobraniu płatności z rachunku Klienta, Klient jest informowany o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail.

§ 4. PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązuje się zapewnić, na rachunku wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki powinny być dostępne na rachunku w wysokości oraz w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych.
 2. Operator Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Klienta kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej opłaty miesięcznej za Usługi. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Usługi wybranej przez Klienta.
 3. Operator Płatności pobiera z rachunku Klienta należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego. 
 4. Okres Rozliczeniowy wynosi 30 kolejnych dni i liczony jest od dnia zawarcia Umowy. Daty Okresów Rozliczeniowych widoczne są na Koncie Klienta.
 5. Możliwa jest rezerwacja miejsca z wyprzedzeniem w ramach korzystania z Usługi, ale abonament musi być opłacony i aktywny w dniu korzystania z Usługi. W innym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
 6. Przy odwołaniu wizyty zarezerwowanej w ramach korzystania z Usługi na mniej niż 48h przed wydarzeniem, Sprzedawca ma prawo do skrócenia czasu obowiązywania abonamentu o proporcję wynikającą z wartości odwołanego biletu do ceny opłaconego abonamentu miesięcznego lub rocznego. Nieskorzystanie z zakupowego biletu jest tożsame z jego odwoływaniem.
 7. Bilety za zero złotych, dostępne w ramach Usługi „Abonament saunowy” należy zarezerwować min. jeden dzień przed wydarzeniem. W dniu wydarzenia bilety takie mogą nie być dostępne.
 8. Brak wygaśnięcia oraz skutecznego wypowiedzenia Umowy przez Klienta lub Sprzedawcę zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Sklepu Internetowego skutkuje dalszym świadczeniem Usług oraz naliczaniem opłat zgodnie z zamówieniem.
 9. W razie nieuregulowania płatności w terminie przez Klienta, Sprzedawcy należą się odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.
 10. Brak płatności ze strony Klienta skutkować może skierowaniem sprawy na drogę sądową w celu wyegzekwowania należności.
 11. W przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu obiektu podczas jego wizyty w obiekcie (w szczególności w przypadku niestosownego zachowywania się i/lub braku stosowania się do poleceń personelu), Sprzedawca ma prawo rozwiązać z Klientem Umowę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Poniesione za Usługę środki zostaną zwrócone proporcjonalnie do długości pozostałego Okresu Rozliczeniowego.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego.
 2. Zmiany i uchylenie Regulaminu następują w trybie określonym w Regulaminie Sklepu Internetowego.